606 141 330 ms@maxisport.com.pl

Dokumenty

INFORMACJE UBEZPIECZENIOWE

Informujemy, że wszyscy nasi klienci są ubezpieczeni przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zgodnie z zawartymi umowami generalnymi. Poniższe ubezpieczenia zawarte są w cenie organizowanych przez nas wyjazdów. Sumy i zakresy podane są w ofertach i na umowach.

 


Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 22.12.2020 r., indeks UTRP/2020/12/22

Na mocy zawartej umowy generalnej nr 1793086306 z dnia 11.10.2022 r. pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Biurem Podróży MAXISPORT Szkoła Aktywnego Wypoczynku Marcin Sobczak, każdy zgłoszony do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie: NNW 10 000 zł

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 12.01.2021 r., indeks UTG/2021/01/12

 

Ubezpieczenie dodatkowe

Poniższe ubezpieczenia NIE są zawarte w cenie organizowanych przez nas wyjazdów, nie są obowiązkowe i wiążą się z dodatkową opłatą. Ubezpieczenia dodatkowe klienci mogą zakupić sami.

Ogólne warunki ubezpieczenia rezygnacji z podróży zagranicznych i krajowych zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 04.02.2021 r., indeks RG/2021/02/04

Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania może być zawarta w terminie najpóźniej 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej i wpłaty całości lub części zaliczki. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w niej uczestnictwa można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej

Ubezpieczenie na wypadek nałożenia izolacji lub kwarantanny podczas wyjazdu:

W przypadku nałożenia na ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 lub poddania się kwarantannie w związku z Covid-19 podczas pobytu za granicą Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem, oraz koszty transportu powrotnego do Polski, jeśli czas trwania izolacji lub kwarantanny przekroczył pierwotnie przewidziany czas podróży, maksymalnie do kwoty 1000 € / os.