606 141 330 ms@maxisport.com.pl

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Maxisport Szkoła Aktywnego Wypoczynku

 

1. Definicje

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i zakupu Imprezy Turystycznej.

2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Impreza Turystyczna (Impreza) – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach (zwana dalej Ustawą).
 • Usługa Turystyczna – jest to:
  przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych, inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w lit. a-c.
 • Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) – określone przez Operatora zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych stanowiące integralną część Umowy o świadczenie usług turystycznych.
 • Operator (Biuro) – Maxisport Szkoła Aktywnego Wypoczynku Marcin Sobczak, ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 8/54, 35-120 Rzeszów, posiadający numer identyfikacji podatkowej 813-296-02-09. Biuro posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 254/17. Organ prowadzący Rejestr – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii.

lub

 • Operator (Biuro) – Maxisport Obozy Sportowe Marcin Posiak, ul. Króla Bolesława Chrobrego 22/21, 35-077 Rzeszów, posiadający numer identyfikacji podatkowej 794-174-91-07. Biuro posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 330/22. Organ prowadzący Rejestr – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i zakupu imprezy turystycznej drogą elektroniczną znajdujący się pod adresem: www.maxisport.com.pl
 • Serwis Internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych pod adresem www.maxisport.com.pl. Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności i Cookies. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom dokonywanie wyboru, rezerwacji oraz procedury zawarcia umowy zakupu imprez turystycznych spośród ofert przedstawionych przez Operatora.
 • Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania ustawy.
 • Umowa o udział w imprezie turystycznej (Umowa, zgłoszenie) – umowa dotycząca imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej.
 • Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego.
 • System zamówienia – program komputerowy umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie imprez turystycznych dla dowolnie wybranych parametrów wyszukiwania, dokonywanie wyceny tych imprez i dokonywanie zakupu.
 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

2. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Operator ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora za pośrednictwem Serwisu, warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej, dokonania rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, składając oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść”. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie składania zamówienia. Akceptacja warunków Regulaminu stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usługi przez Operatora na zasadach w nim przewidzianych. Wyrażenie zgody jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usług Serwisu.

4. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu, jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie Internetowym.

6. Zobowiązanie do świadczenia usługi turystycznej następuje w momencie zawarcia Umowy zgodnie z OWU.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. W ramach świadczenia usług w Serwisie, Użytkownik może wybierać Imprezy Turystyczne, znajdujące się w ofercie Operatora, a następnie dokonać rezerwacji i zakupić Imprezę Turystyczną.

2. Prezentowane na stronach Serwisu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. System Internetowy umożliwia zapoznanie się z OWU oraz Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego dotyczącymi Imprez Turystycznych,

4. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej w szczególności: płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z imprezy turystycznej lub zmiany terminu określone są w OWU.

4. Ograniczenie odpowiedzialności Biura

1. Biuro nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu składnia zamówienia dostępność miejsca oraz cena nie ulegną zmianie.

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:

a. przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet, będących następstwem okoliczności niezależnych od Biura;

b. wprowadzenie przez Użytkownika w Rezerwacji nieprawidłowych danych osobowych Uczestników Imprezy;

c. dokonany przez Użytkownika wybór Imprezy, jak również za spełnienie przez niego lub Uczestników warunków do skorzystania z wybranej imprezy, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży, będące następstwem okoliczności niezależnych od Biura.

3. Biuro ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Użytkownik lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

5. Warunki zawarcia umowy Imprezy Turystycznej

1. Użytkownik wypełniając zgłoszenie za pośrednictwem Serwisu składa propozycję zawarcia Umowy na wskazaną przez siebie imprezę, którą to propozycję Biuro może zaakceptować, lub odrzucić. Biuro może wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, jednak nie jest ono jednoznaczne z akceptacją propozycji zawarcia Umowy przez Biuro.

2. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po:

a. Zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej oraz wyrażenia zgody na postanowienia OWU.

b. Podpisaniu Umowy uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników).

c. Wpłaceniu zaliczki/całości ceny

3. Podpisanie Umowy następuje online.

4. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej poprzez otrzymanie wiadomości email.

5. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Podstawą do ewentualnych roszczeń z tytułu niezgodności opisu imprezy turystycznej ze stanem faktycznym jest zawarta Umowa.

7. Za poprawność podanych danych osobowych Uczestników oraz poprawność wybranych przez Użytkownika w Serwisie parametrów Imprezy odpowiada w pełni Użytkownik. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji zamówienia, jeżeli wynikają one z błędnie podanych przez Użytkownika danych osobowych oraz parametrów imprezy turystycznej.

6. Warunki zakupu Imprezy Turystycznej

1. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących form płatności:

a. System płatności internetowych

b. Gotówka

c. Przelew

2. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

3. Miejscem spełnienia świadczeń z Umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy wskazany w zawartej z Uczestnikiem Umowie lub zarejestrowanie wykonanej transakcji przez Płatności Online.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak wpłaty ze strony Użytkownika, wynikający z niedostępności Systemu Płatności Online.

5. Określona w Umowie cena za świadczenie usługi turystycznej winna być wpłacona w całości nie później niż 25 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane na dobro Biura w ustalonych terminach a także zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów rezygnacji zgodnie z OWU.

6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania terminów płatności bez wezwania ze strony Operatora.

7. Warunki rezygnacji z Rezerwacji

1. Użytkownik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać za pośrednictwem poczty email: ms@maxisport.com.pl lub na adres skrzynki pocztowej Operatora Maxisport Szkoła Aktywnego Wypoczynku Marcin Sobczak, ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 8/54, 35-120 Rzeszów

lub

za pośrednictwem poczty email: mp@maxisport.com.pl lub na adres skrzynki pocztowej Operatora Maxisport Obozy Sportowe Marcin Posiak, ul. Króla Bolesława Chrobrego 22/21, 35-077 Rzeszów

2. W razie rezygnacji przez Uczestnika z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:

a) do 25 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 20% ceny,

b) pomiędzy 24 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy –50% ceny,

c) na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 90% ceny

3. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Użytkownika;

4. Użytkownik może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz Uczestników do miejsca docelowego. Użytkownik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Jeżeli zgodnie z zawartą umową w imprezie turystycznej ma wziąć udział kilku Uczestników, odstąpienie od umowy choćby jednego z nich lub zmiana wieku uczestnika upoważnia Biuro do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej imprezie turystycznej.

8. Zmiany w Umowie

1. Możliwość dokonania zmiany przez Użytkownika w Umowie jest za każdym razem określana przez Biuro i zależy od rodzaju oraz terminu wybranej imprezy.

2. Biuro za dokonanie zmian ma prawo do pobrania opłaty. Wysokość opłaty, jeżeli nie została podana w opisie imprezy, będzie skalkulowana indywidualnie.

3. Biuro nie gwarantuje, że dokonanie zmiany w Umowie będzie możliwe.

9. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość

1. W odniesieniu do art. 47 ust 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Biuro oświadcza, że tryb zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest zgodny z definicją z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czyli są to umowy zawierane na odległość.

2. W związku z brzemieniem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, przy zawarciu Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie.

10. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego

1. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego, niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konto poczty elektronicznej.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.

3. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

4. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem SMS jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

11. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy przez Operatora Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Operatora świadczeń zawartych w umowie Imprezy Turystycznej zakupionej za pośrednictwem Serwisu.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Operatora. Reklamacje rozpoznaje Operator na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danej Imprezy Turystycznej.

3. Reklamacje związane z jakością obsługi Biura i działania Serwisu należy składać pisemnie na adres: Maxisport Szkoła Aktywnego Wypoczynku Marcin Sobczak, ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 8/54, 35-120 Rzeszów lub w formie elektronicznej wysyłając na adres: ms@maxisport.com.pl

lub

na adres: Maxisport Obozy Sportowe Marcin Posiak, ul. Króla Bolesława Chrobrego 22/21, 35-077 Rzeszów lub w formie elektronicznej wysyłając na adres: mp@maxisport.com.pl

Biuro rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz opis reklamowanej usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

12. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Operator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Operatora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.maxisport.com.pl . W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy.

3. Regulamin obowiązuje z dniem 02.10.2023 r.